Ribologija

Esame ne pelno siekianti organizacija norinti gyventi pasaulyje be seksualinio smurto, kuriame kiekvieno žmogaus ribos ir kūno integralumas yra gerbiami.

Mūsų misija – skatinti saugios nuo seksualinio smurto aplinkos kūrimą ir didinti informacijos apie seksualines teises visuotinį prieinamumą.

Pagarba žmogaus orumui

Pripažįstame, jog kiekvienas žmogus yra vertingas ir pakankamas, o jo ribos ir kūno integralumas gerbiami.

Lygybė ir teisingumas

Pripažįstame, jog kiekvienas žmogus yra individualus, turi skirtingas sąlygas bei išteklius siekti lygybės ir į tai atsižvelgiame. Kartu tikime, jog kiekvienas žmogus turi turėti vienodas teises, galimybes bei prieigą prie jų.

Nediskriminavimas

Tikime, jog būtina suteikti visiems asmenims vienodas ir sąžiningas sąlygas pasinaudoti visuomenėje esančiomis galimybėmis nepriklausomai nuo jų lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

Įvairovės ir įtraukties

Pripažįstame, jog žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės yra nedalomos ir jas gerbiame.

Lyčių lygybės integravimas

Tikime, jog žmonių įvairovė yra vertybė padedanti geriau pažinti ir suprasti seksualinio smurto fenomeną ir mąstą. Mums svarbu, jog mūsų teikiamos paslaugos būtų įtraukios.

Žmogaus teisių nedalomumas

Pripažįstame, jog seksualinis smurtas yra lyčių nelygybės pasekmė. Tikime, jog seksualinio smurto prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimas gali būti sėkmingas integruojant lyčių lygias galimybes į visas visuomeninio ir asmeninio gyvenimo sritis.

Individualumas

Pripažįstame, priimame ir vertiname žmogaus individualumą.

Atvirumo ir bendradarbiavimo

Esame atviros žinių paieškoms ir manome, jog kuriant pasaulį be seksualinio smurto svarbus kiekvieno žmogaus indėlis. Esame atviros bendradarbiavimui su tais, kurie gerbia pamatines žmogaus teises ir siekia jas ginti.

Tikime, jog kiekvieno žmogaus kūno integralumas yra nedalomas ir privalo būti gerbiamas, o bet kokia intervencija turi būti daroma su informuotu žmogaus sutikimu.

Mūsų tikslai
Integralumas
 • mažinti seksualinį ir kitų formų smurtą lyties pagrindu užtikrinant lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo integravimą į visas visuomenės gyvenimo sritis;

 • vykdyti seksualinio smurto ir su juo susijusių smurto lyties pagrindu formų prevenciją taikos, ir karinių konfliktų metu;

 • ugdyti vaikų ir jaunimo sąmoningumą lyčių lygybės, lygių galimybių, lytiškumo, seksualinio smurto ir susijusiomis temomis;

 • keisti visuomenės nuostatas susijusias su seksualinėmis teisėmis ir seksualiniu smurtu;

 • teikti pagalbą ir paslaugas asmenims nukentėjusiems seksualinio ir kitų smurto lyties pagrindu formų, įskaitant teisinę, psichologinę pagalbą, emocinę paramą ir kt. konsultacijas;

 • didinti pagalbos prieinamumą asmenims nukentėjusiems nuo seksualinio smurto nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, religijos, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir kitų tapatybės bruožų, šeimos sudėties ar teisinio statuso.

 • stiprinti institucinius specialistų (-čių) dirbančių su nuo seksualinio smurto nukentėjusiais asmenimis gebėjimus;

 • prisidėti prie praktinio darbotvarkės “Moterys, taika ir saugumas” įgyvendinimo;

 • dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo politikos formavime ir projektinėse veiklose;

 • daryti įtaką lyčių lygybės, lygių galimybių, smurto lyties pagrindu ir seksualinių teisių politikos formavimui ir įgyvendinimui, vykdant advokacijos ir kitas veiklas;

 • bendradarbiauti su darbdaviais siekiant užtikrinti saugią aplinką be seksualinio smurto, seksualinio priekabiavimo ir seksistinės neapykantos kalbos darbuotojų ir klientų tarpe;

 • didinti institucinius specialistų (-čių) gebėjimus seksualinių teisių ir seksualinio smurto migracijos kontekste srityse;

 • vienyti organizacijas ir asmeninis veikiančius seksualinio smurto prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems asmenims srityse;

Norime gyventi pasaulyje be seksualinio smurto